Català | Castellano RSS

Gestió energètica

solar 2955323 960 720

 

L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha vingut desenvolupat accions per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle des de l’any 2008, quan s'adhereix al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses amb el compromís de reduir fins a l'any 2020 les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en més d'un 20% i augmentar l'eficiència energètica un altre 20%, al seu territori municipal i dins dels seus àmbits competencials.

Aquest compromís es desenvolupa mitjançant dos instruments: un inventari d'emissions per conèixer la situació de partida, prenent com a referència el primer any amb dades completes (2005), i un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), elaborat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la participació dels serveis municipals. El Pla es va aprovar el 30 de novembre de 2009.

Des de d’aleshores s’ha vingut treballant amb la finalitat de fomentar un ús racional de l'energia i dels recursos disponibles, dins els àmbits territorials i competencials de l'Ajuntament. Això implica principalment optimitzar l'ús de les instal·lacions i equipaments existents, fomentant projectes eficients i sostenibles, i desenvolupar línies de millora dels rendiments energètics per generar un estalvi en consum, alhora que s’aconsegueix una reducció de les emissions de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle.

Amb la presentació del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica Municipal, l’any 2012, es reafirmava el compromís inequívoc de l’Ajuntament de Mollet en aquest àmbit. El Pla, d’una periodicitat inicial bianual, establia objectius genèrics i concrets, així com les línies mestres d’actuació municipal, i les accions concretes a desenvolupar.

Encara avui el Pla es troba plenament vigent, i en procés de revisió constant. S’han establert indicadors energètics dins el Quadre de Comandament Integral del Servei, que permeten avaluar constantment l’evolució de la gestió energètica municipal. 

Mitjançant el contracte pel Servei integral de Gestió de Baixa Tensió es fixa l’objectiu clar d’aconseguir millorar la gestió energètica dels serveis i equipaments municipals per tal d’assolir un estalvi final en el consum i avançar cap a una gestió més sostenible dels recursos ambientals.

Un nou pas en la redefinició constants dels objectius locals és la redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que actualment (2020), es troba ja en la fase final de revisió i aprovació. Aquest Pla actualitza els compromisos establerts en tots els documents i plans anteriors, alhora que s’adapta a les noves directrius més exigents de reducció de gasos d’efecte hivernacle, i actuacions de limitació, adaptació i mitigació de la crisi climàtica. 

Fruit d’aquesta línia de treball així com dels treballs duts a terme en altres àmbits ambientals (gestió de l’aigua, dels residus, mobilitat, espais verds i qualitat de l’aire i soroll) la ciutat de Mollet ha rebut diversos premis. Els més destacats a banda del premi European Green Leaf, otorgat el 2015 per la Comissió Europea, és el Premio Ciudad Sostenible, en la categoria d’Energia l’any 2017.   

 

 

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès