RSS
Serveis a Mollet Habitatge Tramitació d'ajuts al lloguer just Convocatòria MITMA LM 2020 (anteriorment MIFO)

Convocatòria MITMA LM 2020

 

Convocatòria TANCADA
Termini: del dia 28/05/2020 fins al 03/07/2020

 

RESOLUCIÓ TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

RESOLUCIÓ TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020.

 

 

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
Requisits: 
1. Tenir la residència legal a Catalunya

2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el simulador publicat en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l'Oficina d'habitatge als telèfons 659.30.39.45 649.61.19.24 o bhabitatge@molletvalles.cat

3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

4. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:
             - Demarcació de Barcelona: 750 euros.
             Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros per tot el territori

5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

6. Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.

7. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..

9. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

 

Més informació i inici del tràmit (web de la Generalitat)

 

Tràmit

És un tràmit que s’ha d’efectuar de manera telemàtica a través del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya

VÍDEO TUTORIAL TRÀMIT ELECTRÒNIC

ALTA TRÀMITS MITMA

Donada l'actual situació, si no podeu fer el tràmit per internet, informeu-vos si la oficina on voleu presentar la sol·licitud és oberta.

Per fer aquest tràmit necessiteu tenir una identificació electrònica (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic) podeu consultar aquí com tramitar identificació idCAT mòbil.

INFORMACIÓ IMPORTANT:
Per tal de poder tramitar sol·licituds telemàtiques és necessari tenir una identificació digital.
Com ho puc fer? Alta a l'idCATmobil

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès