RSS

Convocatòria LG 2020

Convocatòria TANCADA

Termini: del dia 28/05/2020 fins al 03/07/2020

 

RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. (DOGC  núm.  8083  publicat el  12/03/2020)

 

RESOLUCIÓ TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020 (ref. BDNS 506181). (DOGC  núm.  8142  publicat el  27/05/2020)

 

Informació sobre l’ajut al lloguer LG (majors de 65 anys)

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions destinades al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020.

Requisits:
1. Tenir la residència legal a Catalunya

2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el simulador publicat en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l'Oficina d'Habitatge als telèfons 659.30.39.45 /  649.61.19.24 o bhabitatge@molletvalles.cat

3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

4. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:
- Demarcació de Barcelona: 750 euros.
Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros per tot el territori

5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

6. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.

7. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..

9. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Més informació i inici del tràmit (web de la Generalitat)

 

Tràmit


És un tràmit que s’ha d’efectuar de manera presencial a través de les oficines locals d’habitatge, quan estiguin obertes i amb cita prèvia. Podeu informar-vos als telèfons 659.30.39.45 / 649.61.19.24 o per correu electrònic a : bhabitatge@molletvalles.cat

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès